CHẤT LIỆU CẤY GHÉP SILICON: 098.8955.504 - 096.349.1900

image03Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7 image01Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image02Dài A = 60, Cao B = 20, Dầy C = 8 image03Dài A = 55, Cao B = 22, Dầy C =7